اسامی گیاهان

1-    اسفناج                 نام علمی: Spinacia Oleracea              نام ترکی: اسفاناخ

2-    ترخون                  نام علمی:        Artemisia dracunculus نام ترکی : ترخون

3-    تره                       نام علمی: Allium porrum                 نام ترکی: کاوار

4-    تره تيزك              نام علمی: Lepidium sativum              نام ترکی : تره توزه

5-    جعفري                  نام علمی: Petroselinum crispum       نام ترکی: جعفری

6-    ریحان                  نام علمی:Ocimum basilicum             نام ترکی: ریحان

7-    شنبلیله                 نام علمی:Trigonella foenum-graceum    نام ترکی: بوی اوتی / گول دفنه

8-    شويد                 نام علمی: Anethum graveolens             نام ترکی: شویود

9-    گشنیز                    نام علمی: Coriandrum sativum          نام ترکی: کشنیش