اسامی گیاهان خودرو


1-      ارزن               نام علمی: Panicum miliaceum              نام ترکی: داری

2-      ازمك              نام علمی:  Lepidium draba                   نام ترکی: دیری اوتی

3-      اسفرزه              نام علمی:   Plantago ovate                 نام ترکی: قارنی باروق

4-      انیسون              نام علمی:  Pimpinella anisum            

5-      انیسون              نام علمی:  Pimpinella fragium  

6-      افسنطین کبیر       نام علمی: Artemisia absinthium         نام ترکی: اویشون

7-      اكسير تركي        نام علمی: Acorus calamus        

8-      اقحوان              نام علمی: Anthemis cotula   

9-      انجبار               نام علمی: Polygonum bistorta   

10-  اسفند               نام علمی: Peganum harmala               نام ترکی: اوزرریک

11-  اذن الارنب          نام علمی: Bupleurum rotundifolium    

12-  آویشن باغی       نام علمی:                 Thymus vulgaris نام ترکی: کهلیک اوتی

13-  بابا آدم              نام عملی: Arctium lappa                    نام ترکی: پتراخ، یئر آدامی، سوتی قانقال

14-  بابونه کبیر        نام علمی: Chrysanthemum parthenium  نام ترکی: اوکوز گوزی

15-  بابونه چشم گاوی  نام علمی:  Chrysanthemum balsamita نام ترکی: اوکوز گوزی

16-  بابونه                نام علمی:  Matricaria chamomilla      نام ترکی: بابانه

17-  بابونه               نام علمی:  Anthemis brachystephona  نام ترکی: بابانه

18-  بادرنجبویه         نام علمی:  Melissa afficinalis             نام ترکی: اوغول اوتی

20-      بارهنگ           نام علمی:  Plantago major                 نام ترکی: بیزووشا، هوواوتی

21-  بارهنگ            نام علمی:            Plantago lanceolata نام ترکی: بیزووشا، هوواوتی

22- بارهنگ             نام علمی: Plantago    ovate                نام ترکی: بیزووشا، هوواوتی

23- بارهنگ             نام علمی:       Plantago   psyllium       نام ترکی: بیزووشا، هوواوتی

24- باريجه              نام علمی: Ferula golbaniflua

20- بذرالبنج ، بنگدانه  نام علمی: Hyoscyamus niger             نام ترکی: پات پات

21- بنگ دانه            نام علمی:   Hyoscyamus  pojarkovae نام ترکی: پات پات

22- بنگ دانه           نام علمی:        Hyoscyamus reticulata نام ترکی: پات پات

23- برنجاسف           نام علمی: Artemisia vulgaris      

24- بسفایج             نام علمی: Plypodium vulgare          

25- بنفشه معطر        نام علمی:                        Viola odorata نام ترکی: بنوشه گولی

26- شابیزک، بلادون     نام علمی: Atropa belladonna             نام ترکی: بلادانه

27- بيدگياه             نام علمی: Agropyron repens  

25- بومادران            نام علمی: Achillea santolina               نام ترکی: بویمادرن

26- بومادران           نام علمی:   Achillea eriophora            نام ترکی: بویمادرن

27- بومادران             نام علمی:    Achillea millefolium       نام ترکی: بویمادرن

28- بومادران            نام علمی:   Achillea setaceae               نام ترکی: بویمادرن

29- بومادران             نام علمی:   Achillea wilhelmsii          نام ترکی: بویمادرن

30- بومادران            نام علمی:   Achillea filipendula           نام ترکی: بویمادرن

31- پنيرك               نام علمی: Malva parviflora                 نام ترکی: امن کومنجی، دومه

32- پنیرک               نام علمی: Malva neglacta                    نام ترکی: امن کومنجی، دومه 

33- پنیرک               نام علمی:                  Malva sylvestris نام ترکی: امن کومنجی، دومه

34- پونه                  نام علمی:               Mentha puleguim نام ترکی: یارپز

35- پونه اسبی           نام علمی:  Marrubium vulgare           نام ترکی: یارپز

36- پونه                  نام علمی:                Mentha aquatica نام ترکی: یارپز

37- پونه                نام علمی:             Mentha longifolia    نام ترکی: یارپز

38- پونه سای سبلان  نام علمی:  Nepeta mentoides              نام ترکی: یارپز

39- تاتوره              نام علمی: Datura stramonium              نام ترکی: بات بات

40- تاتاري پرگل       نام علمی: Carduus Pycnocephalus            

41- تاجريزي پيچ       نام علمی: Solanum dulcamara           نام ترکی: قوش اوزومی

42- ترشک              نام علمی: Rumex scutatus                     نام ترکی: اولیک

43- تره تيزك خودرو  نام علمی:                       Lepidium filifolium

44- تره تيزك پهن برگ  نام علمی: Lepidium Latifolium

45- تلخه                نام علمی: Croptilon repens                 نام ترکی: آجي ككله، ککره 

46- توت الثعب        نام علمی: Pimpre nelle  

47- ثعلب                نام علمی:                    Orchis mascula

48- جو دوسر          نام علمی:                            Avena fatua نام ترکی:آغ اوت

49- چشم خروس      نام علمی:                    Adonis vernalis نام ترکی:   خروس گوزی

50- چای کوهی        نام علمی:  Hypericum perforatum      نام محلی: توهلیجه

51- حشیشه المبارک   نام علمی: Geum urbanum   

52- خارشتر             نام علمی: Alhagi pseudalhagi            نام ترکی: دَِوَه تیکانی، دَِوَه قارنی

53- خارخاسک          نام علمی: Tribulus terrestris              نام ترکی: دمیرتیکانی

54- خار مریم           نام علمی:  Silybum marianum  

55- خاکشی/خاکشیر  نام علمی: Descurainia sophia             نام ترکی: شوئرن                                 

56- خلر                 نام علمی:  Lathyrus sativus                  نام ترکی: کلول

57- ختمی               نام علمی: Althaea officinalis               نام ترکی: ختمی گلی، خاییر گلی

58- خردل سیاه        نام علمی: Sinapis nigra    

59- خردل وحشی      نام علمی:   Sinapis arvensis                 نام ترکی: تورپک

60- خرفه               نام علمی: Portulaca oleracea               نام ترکی: جنجلق، پروینه

61- درمنه ترکی        نام علمی: Chenopodium botrys          نام ترکی: تیریق

62- درمنه دشتی        نام علمی: Artemisia sieberi                نام ترکی: یووشان، یوغشان

63- دم اسب            نام علمی: Equisetum arvensis             نام ترکی: آت قویروغی  

64- دم شیر قلبی       نام علمی: Leonurus cardiaca  

65- رازیانه              نام علمی: Foeniculum vulgare            نام ترکی: مایانا/ دره اوتو 

66- رزک                نام علمی: Tamus commus   

67- روناس              نام علمی: Rubia tinctorium                 نام ترکی: بویاخ، قزل کوک

68- رتم                  نام علمی: Isatis tinctoria         

69- ريواس، ریوند      نام علمی:  Rheum ribes                        نام ترکی: اوشگون

70- زبان در قفا        نام علمی: Consolida orientalis           

71- زبان در قفا        نام علمیDelphinium speciosum

72- زبان در قفا        نام علمی:  Delphinium. tuberosum

73- خربزه ابوجهل      نام علمی: Aristolochia maurorum  

74- زنجبیل شامی      نام علمی: Inula helenium                    نام ترکی: یورونجه

75- سداب              نام علمی:  Ruta graveolens    

76- سس، افتیون       نام علمی:  Cuscuta spp.                      نام ترکی: زیریش، بوستان پوزان

77- سگ زبان          نام علمی: Cynoglossum officinale

78- سنای کاذب       نام علمی: Coronilla varia   

79- سنبل الطیب       نام علمی:  Valeriana officinalis           نام ترکی: پیشیه اوتی

80- سیزاب نهری      نام علمی: Veronica beccabunga   

81- سیرک              نام علمی: Alliaria officinalis  

82- سریش              نام علمی: Eremorus luteus     

83- شاه پسند وحشی   نام علمی: Verbena officinalis            نام ترکی: مین چیچک

84- شبدر سفید          نام علمی:  Trifolium repens                نام ترکی: اوش قولاخ

85- شمعدانی ربرت    نام علمی:Geranium rotundifolium        

86- شاهدانه کرت      نام علمی: Datisca cannabina    

87- شقایق               نام علمی: Papaver pavonium             نام ترکی: لالا خاشخاش

88- شكاعي             نام علمی: Onopordon acanohium        نام ترکی: بوقناق

89- شیر پنیر             نام علمی:  Galium tinctorium                 نام ترکی: پیشیه درناقی

90- شیرپنیر             نام علمی: Galium verum                           نام ترکی: پیشیه درناقی

91- شنگ               نام علمی: Tragopogon pratensis         نام ترکی : یملیگ

92- شوکران کبیر       نام علمی: Conium maculatum

93- شاهتره             نام علمی: Fumaria parviflora              نام ترکی: شتره، تزه تره

94- شیرین بیان         نام علمی: Glycyrrhiza glabra             نام ترکی: شیرین بیان

95- شیرخشت          نام علمی: Atraphaxis spinosa             نام ترکی: داغ هیواسی

96- علف چشمه        نام علمي:   Nasturtium officinale       نام ترکی: بولاغ اوتی

97- علف هفت بند مرغان  نام علمی:  Polygonum aviculare   نام ترکی: خرمن اوتی

98- علف شوره         نام علمی: Salsola aurantica  

99- علف چسبك      نام علمی: Asperugo procumbens

100-        غافث          نام علمی:  Agrimonia eupatoria  

101-        غازایاغی      نام علمی: Alisma plantago- aquatic   نام ترکی: غازایاغی

102-  فرفيون           نام علمی: Euphorbia helioscopia        نام ترکی: سوتلگن 

103-        فرفیون        نام علمی: Euphorbia heterodenia        نام ترکی: سوتلگن 

104-           فرفیون       نام علمی:  Euphrasia pectinata           نام ترکی: سوتلگن 

105-        فرندل        نام علمی: Lythrum salicaria

106-        فرندل         نام علمی: Lythrum hyssopifolia

107-        چوبک        نام علمی: Saponaria vaccaria              نام ترکی: چوغان

108-        چوبک        نام علمی:     Acantophylum microcephalum نام ترکی: چوغان

109-        قدومه شهري  نام علمی: Lepidium perfoliatum       نام ترکی: قاپاقلیجا

110-        قدومه        نام علمی:            Allyssum strigosum نام ترکی: قاپاقلیجا

111-        قدومه         نام علمی: Thlaspi arvense                   نام ترکی: خروس داشاقی

112-        کریون          نام علمی: Centaurium minus             نام ترکی: ککیره

113-        کاسنی        نام علمی: Cichorium intybus              نام ترکی: چدیق، چت دیق

114-        كاكوتي كوهي   نام علمی: ziziphora cliniopodiodes       

115-        عروسک پس پرده  نام علمی: Physalisal kekengi  

116-        کیسه کشیش    نام علمی: Capsella bursa-pastoris   نام ترکی: قوش اپ بیی، چنته چوبان

117-        گل گاو زبان  نام علمی: Echium amoenum             نام ترکی: گلی گوی یامان

118-        گاوزبان       نام علمی:       Echium italic                   نام ترکی: گلی گوی یامان

119-        گزنه           نام علمی: Urtica dioica                      نام ترکی: گیجی تیکان

120-        گاورس        نام علمی: Setaria virdis                    نام ترکی: جر جر، سو اوتی

121-        قاصدک        نام علمی: Taraxacum officinale     نام ترکی: یل آپاران، قوناخ

122-        گل گندم      نام علمی: Centaurea cyanus             نام ترکی: ککیره

123-        گل گندم       نام علمی:  Centaurea aucheri           نام ترکی: ککیره

124-        گل گندم      نام علمی:  Centaurea balsamita       نام ترکی: ککیره

125-        گل مغربی    نام علمی: Oenothera biennis          

126-          گل مغربی   نام علمی:     Epilobium hirsutum

127-            گل مغربی   نام علمی:        Epilobium     roseum

 

128-        همیشه بهار    نام علمی: Calendula afficinalis          نام ترکی: همشه باهار

129-        کتیرا            نام علمی:  Astaraglus gummifer        نام ترکی: گون

130-        گل خورشیدی نام علمی: Lampsaria commumis        

131-        پیچک صحرایی نام علمی: Convolvulus arvensis      نام ترکی: سارماشیق

132-        ماشک         نام علمی: Vicia sativa                         نام ترکی: پولیک، لرگه

133-        زردچوب     نام علمی: Chelidonium  majus          نام ترکی: دمروو اوتو

134-        مرزنجوش     نام علمی: Origanaum majorana      نام ترکی: چای آلاغی

135-        مرزنجوش     نام علمی: Origanum vulgare            نام ترکی: چای آلاغی

136-        بید گیاه         نام علمی: Agropyron repens           نام ترکی: چایر اوتی

137-        مارچوبه        نام علمی: Asparagus officinalis         نام ترکی: ماردوا

138-        مريم گلي     نام علمی:  Salvia officinalis                   نام ترکی: قره بَزَرک

139-        مریمی درشت  نام علمی: Saliva sclarea      

140-        مريم نخودي   نام علمی: Teucrium scordiolder

141-        گلپوره         نام علمی:                Teucrium polium  نام ترکی: هلپه 

142-        نعنا دشتی      نام علمی: Mentha spicata                 نام ترکی: داغ نعناسی

143-        نوك لك لكي هرز    نام علمی: Erodium cicutarium

144-        پروانش                 نام علمی: Vinca minor         

145-        هندوانه ابوجهل       نام علمی:        Capparis spinosa نام ترکی: کوبر

146-        یاس چمپا     نام علمی:  Grandiflorum jasminum

147-   يونجه زرد، ناخنک    نام علمی: Melilotus officinalis    نام ترکی: داش یونجاسی