اسفند


نام علمی: Peganum harmala   

 نام ترکی: اوزرریکگیاه اسفند قاعده آور است، ترشح شیر را زیاد می کند و در موارد سقط جنین بکار می رود. بعلاوه برای تقویت نیروی جنسی موثر است. دانه اسفند مخدر است و به عنوان تب بر و برای کاهش درد معده تجویز می شود. جوشانده برگ اسفند برای روماتیسم مفید است و ریشه آن برای کشتن شپش نافع است. اسفند رطوبتهای سینه و ریه را خشک می کند، بادهای روده ها را تحلیل می برد، نیروی جنسی را تقویت می نماید و مسهل سودا و بلغم غلیظ و ضد کرم کدو و مدر می باشد. خوردن اسفند برای صرع، فلج، جنون، نسیان و سایر بیماری های سرد دماغی و عصبی مفید است و برای گرم کردن بدن ، رفع استسقا، یرقان و سیاتیک نافع است. روغن اسفند برای فلج ، لقوه، رعشه، سستی، صرع و پریدن ناگهانی اعضای بدن چه با خوردن و چه با استفاده از ضماد آن مفید است. حقنه یا تنقیه آن برای تسکین درد کمر و سیاتیک و سردی کلیه و رحم نافع است. شیاف گرد ریشه اسفند با روغن ایرسا دهانه عروق خون و بواسیر  را باز می کند. این گیاه در دشتها مخصوصاً دشت مغان و در زمینهای کم قوت، بایر و سنگلاخی دیده می شود. همچنین در داخل شهرها نیز در آرامستانها به چشم می خورد.


نویسنده: فرحناز رضاپور
 1/25/2016
 11:56:12 PM