بیدگیاه


نام علمی: Agropyron repens  

قسمت مورد استفاده این گیاه ساقه های زیر زمینی آن است که پس از خارج کردن از زمین باید آن را خوب شسته و ریشکهای آن را گرفته و قطعه قطعه کرده و خشک کنند. رنگ آن زرد و طعم آن کمی شیرین و لعاب دار است. این گیاه قابض است و دم کرده بیخ یا ساقه زیرزمینی آن برای دل پیچه و زخمهای مثانه و سختی و قطره قطره ادرار کردن مفید است، همچنین دم کرده یا جوشانیده بیخ آن برای خرد کردن سنگ مثانه و کلیه بسیار نافع است. آب گیاه نیز از 500-250 گرم برای دفع سموم اقسام مارها بعنوان ضدسم و برای رفع سوزش مجرای ادرار، حبس ادرار، خرد کردن سنگ مثانه و سل بسیار نافع است و ضماد گیاه برای ورمهای گرم مفید است. ضماد خاکستر آن برای قطع خون بواسیر، تحلیل ورمها و خشک کردن جراحتها بسیار نافع است. عصاره بیخ آن برای بیماری قند نیز مفید است.


نویسنده: فرحناز رضاپور

 2/1/2016

 12:46:32 AM