باریچه


نام علمی: Ferula golbaniflua

صمغ باریجه بعنوان محرک، ضدعفونی کننده و داروی سینه و در موارد برونشیتهای مزمن و آسم و برای تقویت رحم تجویز می شود. همچنین این گیاه برای تنگی نفس، سرفه کهنه، نرم کردن سینه، اختناق رحم، صرع، بواسیر، بیماری های عصبی، برای باز کردن انسداد کلیه و تسهیل زایمان و دفع جنین مرده و مشیمه نافع است. گیاهی کوهستانی و ییلاقی است و به طور کلی در مناطق کوهستانی که بیشتر نزولات به صورت برف است، رویش دارد .نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 12:12:14 AM