اسامی درختان

1-         درخت نارون  نام علمی: Ulmus ulmaceae               نام ترکی: قره آغاج

2-         بداغ جنگلی  نام علمی: Viburnum Tinus 

3-         بيد             نام علمی: Salix bady lonica                نام محلی: سوئود

4-         بید مشک       نام علمی: Salix aegyptiaca              نام ترکی: سئود آغاجی

5-         داغداغان      نام علمي:  Celtis australis

6-         درخت عرعر   نام علمی: Ailanthus altissima    

7-         درخت بلوط    نام علمی:    Quercus ilex                     نام ترکی: پالیت

8-         زبان گنجشك   نام علمی:   Fraxinus excelsior         نام ترکی: قوش دیلی

9-         زرشك        نام علمی: Berberis vulgaris 

10-      زیتون           نام علمی :   Olea europaea

11-      سپیدار          نام علمی: Populus alba                        نام ترکی: قاواق

12-      سرو            نام علمی: Cupressus sempervirens نام ترکی: سلوی

13-      سرو کوهی   نام علمی:  Juniperus communis         نام ترکی: آردوش ، سلو آغاجی  

14-      سرو کوهی (ابهل) نام علمی: Juniperus excelsa          نام ترکی: اردوج یا اورس

15-      سرخدار       نام علمی: Taxus baccata                       نام ترکی: جیوا

16-      سنجد          نام علمی: Elaeagnusan gastifolial     نام ترکی: ایده

17-      سنجد تلخ    نام علمی:     Hippophae rhamnoides  

18-      سیاه توسه     نام علمی:  Rhamnus frangula      

19-      شالک         نام علمی: Populus nigra                      نام ترکی: ایری قلمه

20-      فندق           نام علمي: Corylus avellana                نام ترکی : فندق

21-      قره قاط یا سیاه گیله    نام علمی: Vaccinium arctostaphylos    نام ترکی: قره قاط

22-      گردو            نام علمی: Juglans regia                      نام ترکی: گرده کان

23-      درخت گز    نام علمی: Myricaria germanica          نام ترکی: دیش یولقون

25-      راش          نام علمی: Fagus orientalis                  نام ترکی: قیزیل آغاج

26-      مورد         نام علمی: Myrtus communis                نام ترکی: مورد آغاجی

27-      نسترن          نام علمی: Rosa canina                       نام ترکی: گیلدیک-گول بورنی

28-      ياس زرد      نام علمی:  Forsythia suspense