منابع مورد استفاده

خواص گیاهان دارویی (جلد 1 تا 3)، محمد جواد هوشیار، انتشرات هوشیارقصر، 1388.

دایرة المعارف بزرگ طب اسلامی گیاهان دارویی (جلد 1 تا 5 )، آیت الله مصطفی نورانی، انتشارات ارمغان یوسف، 1384 .

دایرة المعارف گیاهان دارویی به همراه داروهای گیاهی (جلد 1 و 2)، جواد کرمعلی، انتشارات عطش، 1392.

کلیات اطلس مصور رنگی گیاهان دارویی (جلد 1و2 )، کاظم کیایی، انتشارت زرقلم، 1392.

گیاهان دارویی به انضمام طب سنتی آذربایجان، اسلام مصطفوی، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، 1388.

گیاهان دارویی شهرستان قاینات، جوادزاده، مهدی، پویان، محسن، انتشارات سخن گستر مشهد، 1389.

گیاهان دارویی و گیاه درمانی (جلد1 تا 3)، محمد حسین صالحی سورمقی، انتشارات دنیایی تغذیه، 1389.

گیاه درمانی با رایج ترین گیاهان دارویی ایران، مهدی وزیریان، محمد تحویل زاده، مینا نیرومند چراغی، زیر نظر غلامرضا امین، انتشارات برای فردا، 1390.

معارف گیاهی (جلد تا 1 تا 8)،حسین میرحیدر، انتشارات نشر فرهنگ اسلامی،.1390