اسامی گیاهان زراعی


1-     آفتاب گردان               نام علمی:Helianthus annuus                   نام ترکی: گونه باخان

2-     بادنجان                      نام علمی: Solanum melongena              نام ترکی:  بادمجان

3-     برنج                          نام علمی: Oryza sativa                                نام ترکی: دوگی

4-     پنبه                          نام علمی: Gossypium herbaceum          نام محلی: پاموق

5-     تربچه                        نام علمی: Raphanus sativus                    نام ترکی: تورب

6-     جو                           نام علمی: Hordeum vulgare                   نام ترکی : آرپا

7-     چغندر                        نام علمی: Beta vulgaris                            نام ترکی: چوغوندور

8-     ذرت                          نام علمی: Zea mays                                   نام ترکی : ملکه

9-     زعفران                      نام علمی: Crocus sativus   

10-  سویا                         نام علمی: Glycine soja    

11-  سيب زميني                 نام علمی:  Solanum tuberosum             نام ترکی: یرالما

12-  سیر                         نام علمی:  Allium sativum                          نام ترکی: ساریمساق 

13-  شلغم                        نام علمي :  Brassica napus                       نام ترکی: چومور

14-  شبدر قرمز                  نام علمی: Trifolium pratense                  نام ترکی: خشه

15-  عدس                        نام علمی: Lens culinaris                           نام ترکی: مرجی

16-  فلفل دلمه                    نام علمی:  Capsicum annuum  

17-  کدوی تخم                 نام علمی: Cucurbita pepo                      نام ترکی:  قیاق تخمی

18-  كلزا                         نام علمی: Brassica campestris     

19-  كلم                          نام علمی: Brassica oleraceae                  نام ترکی: یارپاق کلمی و داش کلمی

20-  گندم                          نام علمی: Triticum aestivum                نام ترکی: بوغدا

21-  گوجه فرنگي               نام علمی: Lycopersicum esculentum  نام ترکی: پامادور

22-  لوبيا                           نام علمی: Phasaeolus vulgaris               نام ترکی:  گوی ماش

23-  نخود                         نام علمی: Cicer arietinum                         نام ترکی: نوخود

24-  هويج                        نام علمی: Daucus carota                           نام ترکی: یورکوکی

25-  يونجه                       نام علمی: Medicago sativa                      نام ترکی: یونجا