آلونام علمی: Prunus domestica

نام ترکی: آلی

آلو قابض و ملین است، اگر قبل از غذا خورده شود، برای سردرد گرم و تبهای صفراوی مفید است و حدت صفرا، قی صفرایی، تشنگی، حرارت دل، خارش بدن را فرو می نشاند و مسهل صفراوی رقیق است و آشفتگی  های ناشی از صفرا را آرام می کند (خصوصا نوع کمی ترش و شیرین و به اصطلاح میخوش آن). معمولا خوردن آلو قبل از غذا اثر بهتری دارد و توصیه این است که با فاصله زمانی کافی قبل از غذا خورده شود که تا شروع غذا هضم شود. همچنین برای  يبوست، روماتيسم، نقرس و تصلب شرايين مفید است. در اکثر نقاط استان بویژه در باغات دشت مغان کشت می شود.


نویسنده: فرحناز رضاپور
 1/29/2016
 5:24:20 PM