توت سفید


نام علمی:   Morus alba

نام ترکی: توت          

توت سفید خونساز است و دماغ را تر و تازه می کند و گرفتگی ها را باز می کند. برای کبد خوب است. چاق کننده بوده و برای تقویت نیروی جنسی مفید است. مدر است و ملین است و برای آبله و سرخجه نافع است. در اکثر نقاط استان در باغات موجود است.


نویسنده: فرجناز رضاپور
 2/1/2016
 2:42:56 PM