گل گاو زبان

    Echium amoenum :نام علمی

Echium italica  گاوزبان 

 نام ترکی: گلی گوی یامان  


دم کرده برگ یا گل خشک آن مدر، معرق، تصفیه کننده خون و آرامبخش بوده و برای درمان برونشیت سینه و سینه پهلو مفید است و مسهل ملایمی برای صفرا و سودا می باشد. برای بیماری های سوداوی، سرسام و با خود حرف زدن، وسواس، مالیخولیا نافع بوده و دم کرده آن با نبات یا عسل برای خشونت در گلو و سینه، سرفه، تنگی نفس مفید است. در درمان یرقان، دفع سنگ کلیه و مثانه اثر مفید دارد ولی مضر طحال است. برای تنظیم و تقویت کبد و برونشها در موارد زکام و تسکین سرفه، بی اختیاری دفع ادرار و انواعی از استسقا مفید است. به علت داشتن خاصیت مدر این گاوزبان را در شروع بیماری های سرخک و مخملک به منظور دفع سموم از بدن می خورند. در استعمال خارجی از له شده برگهای این گیاه برای تحلیل ورم آبسه ها و کاهش درد آنها استفاده می شود. در کل برای تقویت اعصاب، تقویت کلیه ها،  تب های مختلف امراض، سرخک و آبله، مخملک، تب خال و روماتیسم مفید است. اگر برگ های تازه را له کرده و با شیر بپزند و به صورت ضماد استفاده شود برای درمان آبسه و سوختگی بدن مفید است. این گیاه در گردنه حیران می روید. 


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14

 12:52:25 AM