گیاهان هنگام آسیب با صدای بلند فریاد می زنند

مکان شما:
رفتن به بالا